Cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế


01/05/2020 Thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Theo đó :

1. Nếu hạch toán riêng được số thuế GTGT của hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

Khi đó số thuế GTGT được xác định là dùng cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ, còn lại thuế GTGT dùng cho hoạt động kinh doanh không chịu thuế sẽ không được khấu trừ.

2.Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT của hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa ( doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) so với (tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được)