Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải kê khai và nộp thuế GTGT


01/05/2020 Thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc chuyển nhượng dự án đầu tư có phải kê khai và nộp thuế GTGT như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã”

Ví dụ : Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

Căn cứ những quy định trên :

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

- Lưu ý : Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì phải kê khai tính nộp thuế GTGT