Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có xuất hoá đơn không?


01/05/2020 Thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có xuất hoá đơn không như sau:

Căn cứ Khoản 7, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

“Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”

Căn cứ những quy định trên :

- Trường hợp, chi nhánh của Doanh nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Doanh nghiệp phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn theo quy đinh

- Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.