Hàng biếu tặng có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT


01/05/2020 Thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc hàng biếu tặng có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT như sau:

1. Xuất hoá đơn hàng biếu tặng

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

=> Hàng biếu tặng phải xuất hoá đơn

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng."

=> Lập hoá đơn hàng biếu tặng như hoá đơn bán hàng thông thường cho khách hàng

2. Giá tính thuế GTGT hàng biếu tặng

Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC quy định :

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này

=>Là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh