Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT


01/05/2020 Thuế GTGT

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT như sau:

Theo khoản 4 điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định:

“Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT”

Ví dụ : Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.

=> Hàng tiêu dùng nội bộ không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

=> Hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất không phải lập hoá đơn