Tiền phạt vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí được trừ


19/04/2020 Hỏi đáp

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về tiền phạt vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí được trừ như sau:

1. Tiền phạt hợp đồng có được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Căn cứ khoản 2.36 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định không tính vào chi phí được trừ :

“Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế.

Hồ sơ đầy đủ :

+ Điều khoản phạt phải được ghi nhận trên hợp đồng kinh tế hoặc phụ lục hợp đồng kinh tế;

+ Có chứng từ thanh toán như: Phiếu chi, Thanh toán chuyển khoản.

2. Tiền phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

- Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

- Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Căn cứ quy định cũng như Công văn trên thì:

- Thu tiền phạt hợp đồng bằng tiền thì không phải xuất hóa đơn.

- Trường hợp tiền phạt hợp đồng được bồi thường băng hàng hóa thì bên vi phạm phải lập hóa đơn và kê khai thuế bình thường.

3. Hạch toán kế toán

Bên bị vi phạm

- Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi:

Nợ các TK liên quan

       Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…

- Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi:

Nợ các TK liên quan

       Có TK 711 - thu nhập khác.

g) Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh...), ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

       Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

         Có các TK 111, 112, 152,...

Bên vi phạm

- Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

        Có các TK 111, 112

        Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

        Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.