Quản lý thuế


12

Apr 2020

Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế

Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế như sau: Căn cứ Điều 67, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định : 1. Thẩm quyền...

12

Apr 2020

Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế như sau: Căn cứ Điều 66, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định :...

12

Apr 2020

Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế như sau: Căn cứ Điều 62, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định...

12

Apr 2020

Các trường hợp miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Các trường hợp miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ các trường hợp miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế như sau: Căn cứ  Điều 34, Thông tư số...

12

Apr 2020

Các trường hợp và trình tự thủ tục không tính tiền chậm nộp thuế

Các trường hợp và trình tự thủ tục không tính tiền chậm nộp thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ các trường hợp và trình tự thủ tục không tính tiền chậm nộp thuế như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC được...

12

Apr 2020

Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế như sau: Căn cứ Điều 34, Thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ...

12

Apr 2020

Các điều kiện và thủ tục hồ sơ để được nộp dần tiền thuế nợ

Các điều kiện và thủ tục hồ sơ để được nộp dần tiền thuế nợ

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các điều kiện để được nộp dần tiền thuế nợ như sau: Căn cứ  Điều 32, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định : 1. Các điều...

12

Apr 2020

Các trường hợp và thủ tục hồ sơ được gia hạn nộp thuế

Các trường hợp và thủ tục hồ sơ được gia hạn nộp thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các trường hợp được gia hạn nộp thuế như sau: Căn cứ  Điều 31, Thông tư số 156/2013/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại khoản...