Thuế GTGT


01

May 2020

Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư

Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các trường hợp không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư như sau: Căn cứ Điều 18,...

01

May 2020

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm như sau: Căn cứ Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư số...

01

May 2020

Cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế như sau: Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Thông tư số...

01

May 2020

Thuế GTGT tài sản cố định phục vụ người lao động có được khấu trừ

Thuế GTGT tài sản cố định phục vụ người lao động có được khấu trừ

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về thuế GTGT tài sản cố định phục vụ người lao động có được khấu trừ như sau: Căn cứ Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy...

01

May 2020

Thuế suất 5% dành cho những đối tượng nào

Thuế suất 5% dành cho những đối tượng nào

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về Thuế suất 5% dành cho những đối tượng nào như sau: Căn cứ Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC được bổ sung tại Điều 1 Thông...

01

May 2020

Thuế suất 0% dành cho những đối tượng nào

Thuế suất 0% dành cho những đối tượng nào

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về thuế suất 0% dành cho những đối tương nào như sau: Căn cứ Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC được bổ sung tại khoản 2 Điều...

01

May 2020

Giá tính thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Giá tính thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về Giá tính thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau: Căn cứ Khoản 10, Điều 7, Thông tư số 219/2013/TT-BTC được bổ...

01

May 2020

Hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu có phải xuất hóa đơn

Hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu có phải xuất hóa đơn

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu có phải xuất hóa đơn như sau: 1. Hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu có phải xuất...