Thuế TNDN


19

Apr 2020

Ưu đãi thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN

Ưu đãi thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về ưu đãi thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN như sau: I . Ưu đãi thuế suất Chế độ ưu đãi thuế suất...

19

Apr 2020

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp như sau: Căn cứ Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: 1....

19

Apr 2020

Nguyên tắc xác định lỗ và chuyển lỗ trong tính thuế TNDN

Nguyên tắc xác định lỗ và chuyển lỗ trong tính thuế TNDN

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các nguyên tắc xác định lỗ và chuyển lỗ trong tính thuế TNDN như sau: Căn cứ Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ...

19

Apr 2020

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất như sau: Căn cứ Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều...

19

Apr 2020

Khoản chi phúc lợi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ

Khoản chi phúc lợi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ các khoản chi phúc lợi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ như sau: 1. Thuế TNDN Căn cứ khoản 2 Điều 6...

19

Apr 2020

Chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC...

19

Apr 2020

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái có được đưa vào chi phí được trừ

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái có được đưa vào chi phí được trừ

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái có được đưa vào chi phí được trừ như sau: Căn cứ khoản 2.21 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được...

19

Apr 2020

Khoản chi phí trích trước có được trừ khi tính thuế TNDN không

Khoản chi phí trích trước có được trừ khi tính thuế TNDN không

Đại lý thuế Công Luật xin chia sẻ khoản chi phí trích trước có được trừ khi tính thuế TNDN không như sau: Căn cứ khoản 2.20 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi,...